ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
tel. : +48 509 244 530
tel.: +48 61 825 75 79
Jesteś zakładem produkcyjnym, usługowym lub handlowym? Czy wiesz jakie obowiązki w zakresie odpadów ciążą na każdym przedsiębiorcy? 12 Maj 2017

Ochrona przyrody w przedsiębiorstwie jest bardzo ważnym zagadnieniem prawny jak i ekonomicznym. Przestrzeganie obwiązujących zasad stanowi obowiązek firm podyktowany przepisami prawa krajowego jak i europejskiego. Proekologiczne podejście przedsiębiorstw to ważny element rynkowy , ponieważ otwarcie rynku europejskiego o wysokich standardach ochrony środowiska dla polskich firm oraz rodzimego rynku dla inwestorów unijnych sprawiło, że ochrona przyrody stała się istotnym elementem konkurencji. Stworzenie wizerunku nowoczesnej i ekologicznej firmy buduje pozytywny klimat jej rozwoju.

W gospodarce odpadami niezbędne jest uwzględnienie takich obszarów działalności jak:

  • powstawanie odpadów;
  • pobór wód powierzchniowych lub podziemnych;
  • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi;
  • ochrona przed hałasem;
  • bezpieczeństwo elektromagnetyczne.

Prawo ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.) wprowadza ogólną zasadę odpowiedzialności firm za zanieczyszczanie środowiska lub stwarzanie zagrożenia jego zanieczyszczenia i równocześnie przenosi na firmy koszty skutków usuwania zanieczyszczenia środowiska.

W celu nadzorowania mogących pojawiać się niebezpieczeństw, niektórzy przedsiębiorcy są zobowiązani do ciągłych lub okresowych kontroli emisji gazów, poboru wody czy też zrzutu ścieków i muszą je ewidencjonować a następnie raportować organom ochrony środowiska. Jest to uzależnione od typu instalacji, ilości i jakości zużywanego paliwa lub ilości pobieranej wody albo odprowadzanych ścieków.

industry-462567_1280

Oprócz powyższego na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą spoczywa obowiązek sporządzenia wykazów w zakresie korzystania z ochrony środowiska lub jej zasobów oraz odprowadzanie opłat z tego tytułu. Opłat tych nie wnoszą firmy, jeżeli łączna ich wysokość nie jest większa niż 800 zł. Natomiast jeśli wysokość opłat nie przekracza 100 zł, nie ma obowiązku składania wykazów.

Dla małych firm, prowadzonych w domu przepisy o zagospodarowaniu odpadów nie są do końca jasne. Jeśli jesteśmy „samozatrudnieni”, powinniśmy mieć dwa pojemniki na odpady – jeden na nieczystości prywatne, drugi na firmowe. Powinniśmy zgłosić deklarację w sprawie odbioru odpadów komunalnych jako osoba prywatna oraz jako przedsiębiorca mieć podpisaną drugą umowę z firmą, która odbierze od niej śmieci powstałe w ramach prowadzenia działalności.

Większość gmin traktuje małych przedsiębiorców jak osoby fizyczne. Lecz ostatecznie decyduje rodzaj prowadzonej działalności, niestety przepisy nie regulują tego wprost. Gmina odbierze śmieci od szwaczki, ale już od szewca, który  zużywa różne rodzaje klejów, może wymagać podpisania umowy z firmą wywożącą odpady. Tłumacz nie wytwarza innych śmieci niż normalne odpady domowe, ale już fryzjer czy kosmetyczka tak. Wszystko zależy od rodzaju wytwarzanych śmieci i skali działalności. W ocenie Gminy powinny kierować się rozsądkiem i logiką.

Nowe zasady odbioru odpadów od 01.09.2020
28-08-2020

Z informacją o nowych zasadach odbioru odpadów od września 2020 r. oraz ogólnych zasadach gospodarowania odpadami na terenie Związku można

„Oświadczenie ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego.
05-05-2020

„Oświadczenie ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego.   W dniu 22 kwietnia 2020 roku Prezes

Ulica Malinowa – Czerwonak – odbiór odpadów segregowanych
27-02-2020

Odbiór odpadów selektywnych gromadzonych w workach odbędzie się w dniu 03.03.2020r. Wykonawca remontu potwierdza, iż droga w ten dzień będzie

COPYRIGHT | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
REALIZACJA: BAGELO.PL

Oświadczenie ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego.

W dniu 22 kwietnia 2020 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) wszczął postępowanie przeciwko wszystkim członkom konsorcjum realizującego usługę odbioru i transportu odpadów na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na podstawie przetargu z roku 2017. W postępowaniu tym UOKIK będzie badał, czy zawiązane konsorcjum nie naruszyło przepisów prawa antymonopolowego, weryfikując tym samym zasadność i cel zawiązania Konsorcjum.

ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. współpracuje z UOKIK w celu wyjaśnienia wątpliwości Urzędu, będąc przekonaną, iż zarówno samo zawiązanie konsorcjum (co jest praktyką powszechną w tego typu przetargach), jak i dalsza realizacja usług na rzecz ZM „GOAP” były zgodne z przepisami prawa.

ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. wyjaśnia przy tym, iż udział Spółki w konsorcjum, w którym uczestniczył i którego liderem był Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o., był konieczny by spełnić zarówno warunki formalne (których ORDO Poznań sp. z o.o. sp.k. nie spełniała samodzielnie), jak też organizacyjne, technologiczne i logistyczne, których spełnienie było niezbędne dla obsługi sektorów bliskich naszej bazie logistycznej, a więc których obsługa przez naszą Spółkę była uzasadniona ekonomicznie i ekologicznie. Dzięki połączeniu sił przedsiębiorców i wspólnej obsłudze sektorów, a także rozłożeniu kosztów stworzenia i wprowadzenia rozwiązań technologicznych wymaganych w przetargach, konsorcjum było w stanie zaproponować najniższą cenę, która była nie tylko konkurencyjna ale i nieosiągalna dla innych oferentów. Dzięki zawiązaniu i współpracy w ramach konsorcjum zarówno ZMGOAP jak i mieszkańcy tego Związku otrzymali wysokiej jakości usługę za najniższą cenę. Jesteśmy przekonani, że nasz udział w konsorcjum miał charakter prokonkurencyjny, tj. pozwolił na efektywną realizację złożonej usługi za najniższą możliwą cenę.”